100 ngày đầu tiên của Tân Tổng Thống Trump ra sao?

100 Ngày nhậm chức đánh dấu một tiến trình quan trong đối với tân tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump. Đây…

source