5 PERFECT Ways To wear MATTE Nails!

Bởi Sandi Ball
Bạn sẽ yêu móng của chúng tôi hướng dẫn mới nhất ở đây: https://vid.io/xoNa Trong ngày hôm nay của nail nghệ thuật hướng dẫn, chúng tôi đang chia sẻ 5 mẫu thiết kế tuyệt đẹp và nails mà nhìn hoàn hảo mattified!
source

34 Nhận xét

Comments are closed.