500.000 người Mỹ ở Texas chờ hàng cứu trợ sau Siêu bão Harvey

500.000 người Mỹ ở Texas chờ hàng cứu trợ sau Siêu bão Harvey Quan chức cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp Mỹ cho biết họ đã cam kết hỗ trợ…

+++++++++++++++++++++++++

source