Ai truyền Nghề nail cho người gốc Việt ở Mỹ ? – Donate Sharing

Dù chưa có một thống kê chính thức nhưng người gốc Việt nổi tiếng thống trị nghề làm móng ở Mỹ. Đây rõ không phải là một nghề truyền…source