Bản tuyên ngôn dài 4 trang của kẻ tội đồ Texas: Phát hiện điều khủng khiếp

Bản tuyên ngôn dài 4 trang của kẻ tội đồ Texas: Phát hiện điều khủng khiếp —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp….

+++++++++++++++++++++++++

source