Bảo Hiểm Workers Compensation là gì? 🤔What Is Workers Compensation Insurance? …


Bảo Hiểm Workers Compensation là gì? 🤔

What Is Workers Compensation Insurance? 🤔

Mỗi nhân viên hoặc thợ đi làm, thì phải hết sức cẩn thận, đề cao cảnh giác với công việc của mình để tránh khỏi gây ra tai nạn ở chổ làm. Nhưng có những trường hợp tai nạn rủi ro sẽ xảy ra trong lúc nhân viên hoặc thợ đang làm việc. Một khi có xảy ra tai nạn đến với nhân viên hoặc thợ thì bảo hiểm Workers Compensation sẽ giúp bồi thường.

Workers Compensation sẽ bồi thường cho thuốc men, điều trị và lương bổng vì không đi làm được trong thời gian điều trị. Lỡ nhân viên hay thợ xảy ra tai nạn và mất thì Workers Comp sẽ lo cho việc hậu tang.

Mỗi tiểu bang luật điều hành của Workers Compensation điều khác nhau. Để biết thêm chi tiết về luật lệ Workers Compensation của tiểu bang mình cư ngụ thì quý vị hãy lên state’s workers compensation department website mà tham khảo để hiểu và biết thêm.

Đa số các tiểu bang miễn không bắt buộc các chủ nhân phải mua Workers Comp nếu họ có ít nhân viên. Tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất nói bảo hiểm Workers Comp là tuỳ, có muốn mua hay không cũng không sao không có bắt buộc. It’s an optional.

Giá premiums của bảo hiểm workers compensation tuỳ thuộc vào hành nghề gì, địa điểm, bao nhiêu nhân viên làm và có nhiều claims hay không.

Đây là luật của 50 tiểu bang bắt buộc phải có bảo hiểm Workers Compensation cho chổ làm hay không? Nên lưu ý, khi nói về nhân viên là nhân viên đó lãnh W-2 nhé. Independent contractors with 1099 are not considered employees.
Quý vị có thể xem mà tham khảo:

ALABAMA – luật tiểu bang bắt buộc phải có Worker’s Comp nếu chổ làm việc có 5 nhân viên. Dưới 5 nhân viên thì miễn không cần phải có.

ALASKA – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

ARIZONA – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ independent contractor thì miễn.

ARKANSAS – luật tiểu bang này bắt buộc 3 nhân viên trở lên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation luôn cả thợ nhận 1099.

CALIFORNIA – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có Workers Compensation. Các ACE ở California nên tham khảo luật của tiểu bang mình thêm để khỏi bị phạt.

COLORADO – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ independent contractor không phải là nhân viên.

CONNECTICUT – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation luôn cả thợ contract.

DELAWARE – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation. Chủ phải trả hết khi mua bảo hiểm cho nhân viên.

FLORIDA – nếu không phải hành nghề construction và có 4 nhân viên trở lên thì bắt buộc phải có Workers Compensation cho nhân viên.

GEORGIA – luật bắt buộc 3 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation luôn cả independent contractor nhận 1099.

HAWAII – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

IDAHO – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

Illinois – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

INDIANA – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

IOWA – luật bắt buộc đa số tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ thợ independent contractor.

KANSAS – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ thợ independent contractor.

KENTUCKY – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ thợ independent contractor.

LOUISIANA – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

MAINE – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation ngoại trừ independent contractor ra vì họ không thuộc vào dạng nhân viên.

MARYLAND – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

MASSACHUSETTS – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

MICHIGAN – luật bắt buộc 3 nhân viên trở lên và phải làm 35 tiếng trở lên cho mỗi tuần cho 13 tuần hoặc hơn phải có Workers Compensation. Thợ independent contractor là không phải nhân viên nên miễn.

MINNESOTA – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation luôn cả thợ independent contractor.

MISSISSIPPI – tiểu bang này không có thấy luật để bắt buộc nhưng có để ngoài trừ thợ independent contractor thì miễn.

MISSOURI – luật bắt buộc 5 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

MONTANA – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoại trừ thợ hành nghề tóc hoặc cosmetologists.

NEBRASKA – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

NEVADA – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation luôn cả thợ independent contractor.

NEW HAMPSHIRE – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

NEW JERSEY – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

NEW MEXICO – luật bắt buộc 3 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

NEW YORK – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation.

NORTH CAROLINA – luật bắt buộc 3 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

NORTH DAKOTA – tiểu bang này bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có bảo hiểm Workers Compensation ngoài trừ thợ independent contractor và mua chương trình Workers Comp của chính phủ.

OHIO – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation mua qua chương trình bảo hiểm Workers Comp của chính phủ.

OKLAHOMA – luật bắt buộc tất cả nhân viên điều phải có Workers Compensation.

OREGON – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation. Hãng bảo hiểm mình mua sẽ liên lạc với tiểu bang Oregon cho họ biết là mình có bảo hiểm đầy đủ.

PENNSYLVANIA – luật bắt buộc 1 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

RHODE ISLAND – luật bắt buộc 4 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation ngoại trừ independent contractor và những ai có license bán nhà.

SOUTH CAROLINA – luật bắt buộc 4 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation.

SOUTH DAKOTA – tất cả nhân viên điều bắt buộc phải có Workers Compensation trừ
Independent contractor.

TENNESSEE – luật bắt buộc 5 nhân viên trở lên phải có Workers Compensation mua qua các hãng bảo hiểm tư nhân.

TEXAS – luật không bắt buộc, tuỳ (optional). Nếu chổ mình không có mua bảo hiểm Workers Compensation thì mình là “non-subscriber”, nên cho Division of Workers’ Compensation là mình không có bảo hiểm Workers’ Comp.

UTAH – tất cả nhân viên điều phải có mua qua bảo hiểm của chính phủ hoặc hãng private insurance company.

VERMONT – bắt buộc tất cả nhân viên trên 1 người trở lên phải có. Ai có mướn independent contractor phải xem chịu trách nhiệm để mua phần này.

VIRGINIA – nếu dưới 2 nhân viên thì không bắt buộc, tuỳ (optional). Independent contractors không có hội đủ điều kiện cho Workers Compensation.

WASHINGTON – luật bắt buộc phải có Workers Compensation từ một nhân viên trở lên mua qua chương trình bảo hiểm của chính phủ.

WEST VIRGINIA – luật bắt tất cả nhân viên phải có trừ independent contractors.

WISCONSIN – luật bắt buộc phải có Workers Compensation cho nhân viên từ 3 trở lên. Nếu có dưới 3 nhân viên thì miễn mua. Bảo hiểm Workers Compensation có thể mua qua hãng bảo hiểm commercial insurance company.

WYOMING – luật bắt buộc tất cả nhân viên phải có Workers Compensation policy mua qua chính phủ. Independent contractor không phải là nhân viên.

Nguồn từ www.insureon.com/products/workers-compensation/state-laws

WORKERS’ COMP QUICK FACTS ☝🏼

You can turn your Workers’ Comp policy to help pay for employees’ work-related injury or illness expenses, including…

– Medical bills.
– Ongoing care (including medication and rehabilitation).
– Missed wages (often partial) during recovery.
– Funeral expenses for fatal incidents.
– Death benefits to support the deceased’s family.

But it can’t pay for:

– Injuries caused by intoxication or drugs.
– Self-inflected injuries.
– Injuries from a fight the employee starts.
– Injuries caused by horseplay or company policy violations.
– Off-the-job injuries.
– Injuries claimed after an employee is fired or laid off.
– Independent contractor injuries.
– Wages for a replacement worker.
– OSHA fines.

Hình từ nguồn Google có edited thêm
Source