Cách Làm Đơn Xin Tiền Thất Nghiệp


Cách Làm Đơn Xin Tiền Thất Nghiệp

Applying for Unemployment Benefits

Trường hợp nào thì được hưởng tiền thất nghiệp?

Nếu trường hợp quý vị bị hãng hay chổ làm cho nghỉ (laid off) hay tự xin nghỉ (resignation) thì quý vị được cơ hội (eligible) được hưởng tiền thất nghiệp. Còn nếu quý vị bị hãng hay chổ làm đuổi (fired) hay tự bỏ công việc (quit) thì cơ hội hiếm xin được (slight chance) hưởng tiền thất nghiệp. Để được hưởng người nộp đơn xin tiền thất nghiệp phải làm việc trong tiểu bang Texas từ 12 tới 18 tháng trở lên.

Khi nào thì nên làm đơn?

Nên chuẩn bị làm đơn khi biết mình bị mất việc (unemployed) nộp đơn sớm để họ duyệt và cho hưởng tiền thất nghiệp, nhưng không được nộp đơn khi vẫn còn đi làm phải đợi tới sau ngày cuối trước khi bị thất nghiệp mới nộp đơn.

Làm thế nào để điền đơn?

Điền đơn có hai cách:
1. Điền đơn bằng cách trên mạng www.twc.state.tx.us/jobseekers/applying-unemployment-benefits
Xuống hàng How to Apply rồi bấm vô Unemployment Benefits Services.

2. Cách thứ hai là gọi Tele-Center 800-939-6631 và nói chuyện với người đại diện (custormer service representative).

Những gì quý vị cần khi điền đơn?
– Tên của chổ làm, địa chỉ và số điện thoại.
– Ngày, tháng và luôn cả năm quý vị bắt đầu và nghỉ chổ làm.
– Số giờ làm bao nhiêu tiếng mỗi tuần và lương họ trả quý vị là bao nhiêu một giờ.
– Thường thì lương trả cho công việc này trả bao nhiêu (normal wage).
– Số của thẻ xanh (Alien Registration number) nếu không phải là quốc tịch Mỹ (if not a U.S. citizen).

Một khi quý vị bắt đầu làm đơn trên mạng họ sẽ yêu cầu quý vị lập User ID và mật khẩu (password) để truy cập. Không được chia sẽ (share) thông tin mật khẩu của quý vị cho bất cứ ai. Nên nhớ đơn quý vị sẽ không hoàn tất nếu quý vị chưa kiếm một việc làm qua Texas Workforce Commission.

Sau khi nộp đơn, Texas Workforce Commission (TWC) sẽ duyệt hồ sơ và gửi cho quý vị biết kết quả trong 2 văn thư (documents). Một cái là Statement of Wages and Potential Benefit Amount cho biết sẽ nhận được bao nhiêu tiền hàng tháng cho thất nghiệp, còn hai là thư Notice of Determination cho biết quý vị được hưởng (approved) hay không.

Một khi nộp đơn đầy đủ và đã được duyệt trong vòng 4 tuần thì họ sẽ cho quý vị hưởng tiền thất nghiệp bằng hai cách:
1. Chuyển tiền thẳng vô nhà bank (direct deposit) vô trong ngân khoảng checking hoặc saving.
2. Cách thử hai là quý vị chọn gửi về cho quý vị thẻ Debit.
Nếu quý vị có thay đổi một trong gái cách trên thì gọi Tele-Serv ở số 800-558-8321 và chọn option 5.

Hưởng tiền thất nghiệp tối đa (maximum) trong tiểu bang Texas là $493 và ít nhất (minimum) là $66. Hưởng tiền thất nghiệp quý vị cũng phải khai báo cho sở thuế (IRS) biết khi đi khai thuế. Trong khi hưởng tiền thất nghiệp quý vị cũng phải cố gắng tìm việc làm.

Nếu đơn xin tiền thất nghiệp bị từ chối (denied) quý vị có quyền gửi thư xin khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thư quyết định (Determination Notice). Khiếu nại bằng cách gửi thư khiếu nại đến văn phòng TWC hoặc email [email protected]

Nguồn thông tin về Cách Làm Đơn Xin Tiền Thất Nghiệp là Danny lấy từ trên trang mạng www.twc.state.tx.us và tự dịch sang tiếng Việt.

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source