California đặt tên đường theo tên người Việt: Đường Quang Trung

California đặt tên đường theo tên người Việt: Đường Quang Trung Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vừa chuẩn thuận việc đổi tên đường Business…

+++++++++++++++++++++++++

source