Chạy xe, đi Gym và các câu chuyện 4-1-19

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Chạy xe, đi Gym và các câu chuyện 4-1-19.Nguồn