Con trai Chế Linh không trách cha vì Bỏ rơi vợ con ở Việt Nam

Con trai Chế Linh không oán trách cha vì Bỏ rơi vợ con ở Việt Nam Chế Phi cho biết anh không bao giờ hờn trách vì cha đã bỏ mình ở lại mà sang…

+++++++++++++++++++++++++

source