Cộng đồng Người gốc Việt mê “đỏ đen” nhất miền Nam California

Cộng đồng Người gốc Việt mê “đỏ đen” nhất miền Nam California Một nhân viên chỉ bà và nói: “Bà già này là siêu sao Việt Nam đấy”. Quả…

+++++++++++++++++++++++++

source