CUỘC SỐNG CANADA – Ăn đùi Gà Tây ở Christmas Market

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC CANADA. Hello, Hôm nay mình có dịp xuống Christmas Market ở dưới downtown Toronto tham quan. Chợ này …

source