Cuộc sống Mỹ – Vlog 61: Kiểu nhà nhà di động

Kiểu nhà nhà di động – nhà di động, rất thông Scholars ở tiểu bang California này, giá đất và nhà ngôi nhà duy nhất mắc mỏ nên kiểu nhà này thích hợp cho…

source