Cứu lụt: Một chiến dịch toàn quốc – Tin Canada May 11

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source