Đại lễ Phật Đản tại chùa Phước Huệ – Úc Châu

Ngày 7/5/2017, tổ đình Phước Huệ đã tổ chức đại lễ Phật Đản lần thứ 2641. Buổi lễ bắt đầu từ…source