Di dân Việt bất hợp pháp ở California SẼ KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT

Di dân Việt bất hợp pháp ở California SẼ KHÔNG BỊ TRỤC XUẤT Tiểu bang California sẽ trở thành ‘khu an toàn di dân’. Người di dân bất hợp pháp…

+++++++++++++++++++++++++

source