Điểm tin buổi sáng ngày 07 tháng 7 năm 2017

-TT Trump tỏ thái độ ‘vồn vã’ với Phutin trước khi họp
-Tránh chiến tranh với Bắc Hàn, Mỹ dùng ngoại giao và kinh tế
-Động đất 6.5 tại…nguồn nguoiviettv