Dip Powder Nail Application Tutorial in Vietnamese – Làm thế nào để sử dụng Dip bột bằng tiếng Việt

Video mới này từ Kiara Sky Professional Nails sẽ là nhà giáo dục cá nhân của bạn. Trong chiều sâu và với mô…
=================source

7 Nhận xét

  1. What an amazing company Kiara Sky is! I'm glad they made a video in Vietnamese because they honestly know their market. Keep up the good work KS! Let Kim know I love her!

Comments are closed.