Fullset Lớp phủ lên – làm móng tay ở mỹ

Lớp phủ này làm cho lớp phủ trên màn hình và hình chữ nhật
source