Game of Thrones: Daenerys Targaryen Look

Game này của Trân Châu Daenerys Targaryen hướng dẫn là cho khaleesi trong tất cả chúng ta! Thêm hình ảnh trên trang web của tôi https://bit.ly/12vfWh7 Game of Thrones là trên HBO!
source

48 Nhận xét

  1. She gives a great tutorial, but I have to say just putting on that white wig would make you more or less like Daenerys already. It's a very signature hair color and hair style.

Comments are closed.