Gel Loang ZLS

Hướng dẫn sử dụng Gel ZLS 3 bước base – màu – top hơ máy 2 phút mỗi lần sơn. – 38 màu thường, 2 màu nhũ, top coat và base coat – 14 màu Gel loang.source