Giới báo chí trở thành mục tiêu tấn công khi các cuộc biểu tình bùng nổ tại Hoa Kỳ

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 01/06/2020
-Giới báo chí trở thành mục tiêu tấn công khi các cuộc biểu tình bùng nổ tại Hoa Kỳ
-Một người chết ở…nguồn nguoiviettv