GRAND OPENING PRETTY NAILS OREGONCITY

VIDEO CHINH, PHƯỢNG, THẮNG, VÀ HUYỀN KHAI TRƯƠNG TIỆM NAIL MỚI TẠI OREGON CITY, OR USA NGÀY 4/2/2015.source