Hơn 100 người Việt bị bắt tại Mỹ trong 3 tháng đầu nhiệm kỳ của Trump

Hơn 100 người Việt bị bắt tại Mỹ trong 3 tháng đầu nhiệm kỳ của Trump Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của còn Donald Trump, còn đã ra lệnh…

source