Kết cục đau đớn của các Trùm xã hội đen gốc Việt ở Mỹ

Kết cục đau đớn của các Trùm xã hội đen gốc Việt ở Mỹ Tòa Thượng thẩm ở tỉnh British Columbia (B.C), Canada, đã từ chối đơn xin tại…

+++++++++++++++++++++++++

source