Kỹ sư người Việt ở Mỹ biển thủ $1,1 triệu đô ở Seattle

Kỹ sư người Việt ở Mỹ biển thủ $1,1 triệu đô ở Seattle
source