Làm chân phải mang bao tay , tại sao?

Tại bạn phải giử sức khoẽ cho chính bạn thân bạn hiện tại và tương lai !source