Làm Thế Nào Để Xem Biết Đơn Thi Nhập Quốc Tịch Đi Đến Đâu 🤔How to Check Status…


Làm Thế Nào Để Xem Biết Đơn Thi Nhập Quốc Tịch Đi Đến Đâu 🤔

How to Check Status of Citizenship Application

Quý vị có thể xem tình trạng của đơn liên quan về di trú hay đơn thi Nhập Quốc Tịch của quý vị bất cứ lúc nào bằng hai cách:

1. Trên mạng (online)
2. Bằng điện thoại (by phone)

Cách xem bằng trên mạng vi tính:
. Tìm cái biên nhận (receipt) của đơn N-400 naturalization application. Biên nhận có 13 số với 3 từ bắt đầu bằng EAC, WAC, LIN, hoặc SRC. Cái biên nhận này quý vị được gửi về từ sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).
. Khi có số trong tay quý vị lên trang mạng chính của sở di trú www.us-immigration.com và kéo xuống cuối cùng bên tay phải bấm vào Case Status.
. Để tên, email, loại đơn và số (receipt number) không cần để dấu (-) dashes.
. Bấm Check Status để hiện lên tình trạng đơn của mình đang ở đâu.

Cách xem tình trạng (check status) bằng gọi điện thoại:
. Tìm cái biên nhận (receipt) của đơn N-400 naturalization application. Biên nhận có 13 số với 3 từ bắt đầu bằng EAC, WAC, LIN, hoặc SRC. Cái biên nhận này quý vị được gửi về từ sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).
. Gọi số 1(800)375-5283, và làm theo lời hướng dẫn.

Ngoài xem tình trạng của đơn thi Quốc Tịch quý vị có thể xem (check status) nếu quý vị có những đơn như sau:

. I-90 Renew/Replace/Lost/Stolen Green Card
. B-2 Visitor Visa
. I-821D Deferred Action (DACA)
. N-565 Replace Citizenship Certificate
. I-102 Arrival-Departure Document
. I-129F Fiancé Visa
. I-130 Green Card for family
. I-131 Travel Document
. I-134 Affidavit of Support
. I-485 Adjust Status
. I-539 Extend/Change Status
. I-765 Employment Authorization
Những đơn khác nữa (Other)

Nguồn thông tin về đề tài này Danny lấy từ
https://www.us-immigration.com/how-to-check-status-citizenship-application/

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source