Little Saigon: Báo động Phụ nữ Mỹ gốc Việt LƯỜI sinh con

Little Saigon: Báo động Phụ nữ Mỹ gốc Việt LƯỜI sinh con Phụ nữ gốc Việt tại Little Saigon ngày càng sanh chậm và sanh ít đi. Đây cũng là kết…

+++++++++++++++++++++++++

source