Michelle Phan: câu chuyện bản thân và cách vượt qua những chướng ngại

của tôi làm cho Trung tâm phát triển fonder. Dưới đây là lời khuyên cá nhân của tôi trên làm thế nào tôi duy trì tôi LDR với Dom. Chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau, nói khác nhau…

source