Người nước ngoài mua nhà ở Mỹ tăng kỉ lục: Việt kiều Mỹ mua phải nhà có ma

Người nước ngoài mua nhà ở Mỹ tăng kỉ lục: Việt kiều Mỹ mua phải nhà có ma Số giao dịch bất động sản để ở của người nước ngoài…

+++++++++++++++++++++++++

source