[Người Việt bốn phương] 5 tiểu bang có người Việt sinh sống đông nhất ở Mỹ – The Vietnamese in USA

Cộng đồng người Việt ở Mỹ là một trong những cộng đồng lớn tại quốc gia này. Phần lớn cộng đồng người Việt tại mỹ không định cư…source