Người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ là ai? Sự thật không phải ai cũng biết!

Người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ là ai? Sự thật không phải ai cũng biết! Nếu như Bùi Viện được coi là sứ giả Việt đầu tiên thì có một…

+++++++++++++++++++++++++

source