Người Việt và Việt kiều: giống và khác nhau như thế nào?

Đối với những Việt kiều sinh ra ở nước ngoài, trở về không chỉ là vượt qua khoảng cách địa lý để thực sự gắn bó với quê cha đất…

+++++++++++++++++++++++++

source