Người Vô gia cư gốc Việt từ chối sự giúp đỡ vì…Sĩ Diện !?!

Người Vô gia cư gốc Việt từ chối sự giúp đỡ vì…Sĩ Diện !?! Bốn năm trước, bà Lanie Trần bị phá sản và trở thành vô gia cư. Bà mẹ…

+++++++++++++++++++++++++

source