Nhiều người Việt làm giàu nhờ nông trại trồng xoài ở Úc

Với ý chí và sự cần cù, nhiều người Việt Nam ở Úc đã thành công bằng cách thành lập các nông trại…

source