Niagara Falls – kỳ quan thiên nhiên (2/2)

Thác Niagara ở sông Niagara tại Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Thác Niagara bao gồm 3…source

1 nhận xét

Comments are closed.