Mỹ sẽ có thêm Bang thứ 51 !? Puerto Rico

Mỹ sẽ có thêm Bang thứ 51 !? Puerto Rico.

+++++++++++++++++++++++++

source