Svec. Người Việt Úc Châu (Sống để đi 15): Úc hay Canada ???
source