Tăng Thu Nhap Cho Thợ Nails

Bạn là chủ tiệm náil, nếu tăng được thu nhập cho Thợ thì CHủ có tăng không? bạn có giữ đươc Thợ không? bạn có bưu được tiệm nails mình ngày một…source