Tại sao Việt kiều Mỹ toàn có Họ Nguyễn??? – Người Mỹ thắc mắc

Người Mỹ thắc mắc: Tại sao Việt kiều Mỹ toàn có Họ Nguyễn??? Tên thì khác nhau nhưng họ thì ai cũng là Nguyễn nhưng đều không phải là họ…

+++++++++++++++++++++++++

source