Thói vô cảm của nhiều Người Việt ở Little Saigon Mỹ

Thói vô cảm của nhiều Người Việt ở Little Saigon Mỹ Từ vài tuần nay tình trạng cướp giật xảy ra thường xuyên trong khu Little Saigon, nay tin…

+++++++++++++++++++++++++

source