Tiệm nails người Việt ở Mỹ bị khách dàn cảnh cướp của – CẢNH GIÁC

Tiệm nails người Việt ở Mỹ bị khách dàn cảnh cướp của – CẢNH GIÁC Cả chủ và nhân viên tiệm thẩm mỹ làm móng gốc Việt ở tiểu bang…

+++++++++++++++++++++++++

source