Tiểu thương Việt ở Đức bán phá giá ganh ghét làm hại nhau

Tiểu thương Việt ở Đức bán phá giá rồi lại ganh ghét lẫn nhau Trong thời gian gần đây, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin đã trở…

+++++++++++++++++++++++++

source