TIN BUOI SANG 05 01

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 01/05/2020
-Cố Vấn Kinh Tế Kudlow: ‘Mỹ không tính tới việc xù nợ Trung Quốc’ để trả thiệt hại COVID-19
-CT Hạ Viện…nguồn nguoiviettv