Trump có thể kiện bộ trưởng hành chánh Georgia

ĐIỂM TIN BUÔI SÁNG 05/01/2021
California đẩy mạnh chích ngừa COVID-19 trong Tháng Giêng
Trump có thể kiện bộ trưởng hành chánh Georgia 
Cử tri Georgia…nguồn nguoiviettv