Từ 2020, Luật mới sẽ ảnh hưởng đến thợ Nails ra sao ?

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Từ 2020, Luật mới sẽ ảnh hưởng đến thợ Nails ra sao ? Chắc chắn sẽ…Nguồn