Việt kiều Mỹ chế tạo thành công máy đọc suy nghĩ con người

Việt kiều Mỹ chế tạo thành công máy đọc suy nghĩ con người Emotiv Insight được thiết kế ở San Francisco, Mỹ, được phát triển tại phòng thí…

+++++++++++++++++++++++++

source