Việt kiều Mỹ muốn tài trợ 10 tỷ USD: Việt Nam từ chối thẳng thừng

Việt kiều Mỹ muốn tài trợ 10 tỷ USD: Việt Nam từ chối thẳng thừng Việt kiều Paul Hùng Lê đại diện cho công ty Daimond Acess Inc tại Châu Á -…

+++++++++++++++++++++++++

source