Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc

Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc -Bằng cấp ở Việt Nam: Ra ngoại quốc học 8 ngày, lãnh bằng…source